STRONA GŁÓWNA
 Jak nas znaleźć?
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Partnerzy GCI
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 • Regulamin GCI

  Zasady korzystani z pracowni multimedialnej

  Gminnego Centrum Informacji

  przy Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzy Wielkiej

  1. Pomieszczenie pracowni multimedialnej jest wydzieloną salą GCI, w której znajdują się ogólnodostępne zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
  2. Pracownia jest czynna w godzinach pracy Centrum,        tj. 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00          (z wyjątkiem świąt).
  3. Pracownia świadczy swe usługi informatyczne                 w szczególności do celów związanych bezpośrednio          z szeroko rozumianymi aktywnymi formami poszukiwania pracy.
  4. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy, niepełnosprawni, dzieci i młodzież ucząca się, legitymująca się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi swój status, korzystać mogą z pracowni nieodpłatnie i w pierwszej kolejności.
  5. Nieodpłatnie z zasobów pracowni mogą także korzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych (na podstawie odrębnych uzgodnień).
  6. Pracownia jest miejscem o charakterze publicznym, ogólnodostępnym dloa mieszkańców miasta Kazimierza Wielka. W sporadycznych przypadkach pracownicy Centrum mogą odmówić możliwości skorzystania ze swoich usług (np. osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie).
  7. Stanowiska komputerowe udostępnione są tylko podczas obecności i pod nadzorem pracowników GCI.
  8. Interesanci zajmują stanowiska komputerowe wyznaczone przez pracowników GCI.
  9. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wyposażenie stanowiska, a po zakończeniu pracy pozostawić je w należytym porządku.
  10. Pracownicy Centrum służą pomocą i informacją o sposobie korzystania z baz internetowych lub założenia skrzynki      e-mail, mogą także wskazywać wykazy adresów, dotyczących ofert pracy prezentowanych w internecie.
  11. Ze sprzętu, który jest udostępniany, należy korzystać        w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a o wszelkich awariach i nieprawidłowościach w jego działaniu informować pracowników GCI.
  12. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu oraz oprogramowania, powstałe z winy użytkownika materialnie odpowiada użytkownik.
  13. Zabronione jest instalowanie własnego oprogramowania     w bazie komputerowej Centrum oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych, sprzętowych oraz usuwania programów stanowiących bazę komputerową.
  14. Wszelkie przypadki prób włamań do serwerów będą skutkowały odpowiedzialnością regulowaną odpowiednimi przepisami prawa.
  15. Jednocześnie ćentrum nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone dane, pozostawione przez klienta na twardym dysku komputera GCI.
  16. Istnieje możliwość zapisania lub wydrukowania opracowanych materiałów jedynie za wiedzą i pozwoleniem pracowników GCI. Zasada ta dotyczy m. in. korzystania    z kserokopiarki, skanera bądź też innych urządzeń pracowni.
  17. W celu zapewnienia harmonijnej pracy pracowni multimedialnej Centrum można wcześniej rezerwować stanowisko komputerowe (osobiście lub telefonicznie) na określony czas. Jeżeli w ciągu 10 minut od momentu rozpoczęcia zarezerwowanego okresu klient nie zgłosi się   z komputera może korzystać następna osoba.
  18. GCI może (w uzasadnionych przypadkach, np. dużej liczby klientów, przeprowadzanych szkoleń, kursów) wyznaczyć ograniczenia czasowe dotyczące korzystania ze sprzętu komputerowego.
  19. Przy korzystaniu z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych, powszechnie uznanych za szkodliwe społecznie.
  20. Nie jest możliwe korzystanie ze sprzętu komputerowego podczas prowadzonych kursów i szkoleń.
  21. Na terenie GCI, w tym także pracowni, zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu, śmiecenia, używania wulgarnych słów, hałasowania i przeszkadzania innym. Przy stanowiskach komputerowych, w szczególności zabrania się gromadzenia i pożywania pokarmów i napojów.
  22. GCI nie odpowiada za rzeczy pozostawione w prcowni przez osoby z niej korzystające.
  23. Klienci zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp      i p.poż.
  24. Wszelkie pytania i niejasności należy kierować                do pracowników GCI.
  25. Korzystający z pracowni multimedialnej mają obowiazek wypełniania Karty użytkownika GCI oraz wpisania się do Księgi użytkowników.

  Nie zastosowanie się do któregokolwiek z punktu regulaminu

  może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI.